Last ned 

KRUSER BÅTPOOL – Kjøps- og kundevilkår

1. Innledning

Denne avtalen omfatter kjøps- og kundevilkår, heretter benevnt i fellesskap som («Avtalen»). Avtalen gjelder mellom kunde («Kunden») og Kruser AS, org. nr. 921 884 184 («Kruser», «vi» eller «oss»). Dersom Kunden er en bedrift eller bedriftsmedlem vil betingelser  vilkår i  Rammeavtalen for Bedriften overstyre alle vilkår og betingelser i denne avtalen.

2. Tjenestene

Denne Avtalen gjelder Kundens rett til å reservere Krusers el-båter («Båter») via Krusers booking app og å benytte Båtene i valgt medlemskap med valgte bookingrettigheter fra 1. mai til 30. september («Sesongen»), eller en mindre del av sesongen eller enkeltturer om dette er avtalt, med de begrensninger som måtte gjelde Kundens valgte medlemskap når det gjelder tidsrom og båtkategorier.

Kruser sørger for båtplasser, polering, påkrevd service, forsikring og oppsyn med båtene. Kruser sørger videre for at Båten(e) er i god stand, ladet og tilgjengelig ved reservasjon. Kruser forplikter seg til å opprettholde et effektivt og brukervennlig reservasjonssystem. Sesongmedlemskap inkluderer gratis felles onboarding. Personlig onboarding med praktisk opplæring kan kjøpes i tillegg.

Retten til å reservere og benytter Båter med tilhørende tjenester omtales samlet som våre («Tjenester»). Tjenestene er også nærmere beskrevet på vår nettside.

Kunden har ingen eierrettighet i Båtene, men har en bruksrett som er beskrevet i disse vilkårene.

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kunden har sendt sin bestilling til Kruser.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Kruser i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kundens bestilling.

4. Betaling og fakturering

Priser avhenger av valgte abonnement og tjenester. Prisinformasjon finnes på https://kruser.no/medlemskap.

Betal alt nå: Kunden får faktura på fullt beløp for det medlemskap Kunden har bestilt. Kunden er medlem i Kruser så fort betaling er mottatt.

Sikre din plass: Kunden betaler et forskudd på 10% ved avtaleinngåelse. Resterende beløp faktureres med forfallsdato 1. februar etter bestilling ved betaling med bankoverføring og faktura.

Nedbetaling med Klarna: Kunden mottar faktura via Klarna med egen forfallsdato for fullt beløp for det medlemskap Kunden har bestilt. Kunden er medlem i Kruser 16. april.

Priser for abonnement kan endres med virkning for kommende sesong og vil være tilgjengelig på vår nettside.

5. Levering

Kunden kan benytte seg av Krusers båtpool først etter at onboarding er gjennomført og hele medlemskapet er betalt.

6. Angrerett

Ved bestilling av medlemskap i Kruser båtpool i Kruser nettbutikk har Kunden 14 dagers angrerett. Dersom Kunden ønsker å benytte angreretten, må Kunden gi Kruser melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra avtaleinngåelse. Kunde kan fritt benytte seg angreretten uten å oppgi noen grunn.

For å benytte angreretten, må Kunden underrette Kruser skriftlig og på en utvetydig måte. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende og bør benytte seg av angrerettskjemaet på https://kruser.no/angreskjema men dette er ikke obligatorisk.

Kruser er forpliktet til å tilbakebetale betalingen til Kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Kruser fikk melding om Kundens beslutning om å benytte angreretten.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som Kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre Kunden uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

Ved bruk av nedbetaling via Klarna, har Kunden anledning til å angre på kjøpet frem til 15. april for den aktuelle Sesongen.

Betalingsomkostningene refunderes ikke dersom Kunden har betalt med betalingsmåter hvor dette tilkommer (Vipps/Kredittkort).

7. Avtalens varighet og bindingstid

Avtalen har en bindingstid på 12 måneder og er uoppsigelig i bindingstiden.

Kruser sender faktura på samme medlemskapstype og tilvalg for neste sesong, ved utløpet av sesongen, dersom Kunden ikke har avsluttet medlemskapet eller gjort andre endringer. Dersom fakturaen ikke blir betalt innen forfallsdato, vil medlemskapet bli avsluttet.

Dersom faktura for ny sesong er betalt, vil det løpe en ny bindingstid på 12 måneder.

8. Personopplysninger

Kunden gir Kruser rett til å lagre og registrere data som oppgis i forbindelse med opprettelsen og vedlikehold av Avtalen. Eksempel på slike data er: Fødselsnummer, innhentning av kredittopplysninger og evt. betalingsanmerkninger, faktureringshistorikk, samt andre opplysninger knyttet direkte til kundeforholdet.

Kunden har rett til å få innsyn i de personopplysninger som Kruser til enhver tid måtte inneha. Kruser er ansvarlig for at personopplysningene behandles og oppbevares på en lovlig og forsvarlig måte. For mer informasjon om hvordan Kruser behandler personopplysninger, se vår personvernerklæring. Hvis Kunden oppgir feil informasjon om persondata, har Kruser rett til å si opp Avtalen.

9. Vilkår knyttet til bruk av Båter

  • Generelle krav til bruk og opptreden

Båtfører må ha fylt 25 når båten skal føres, og skal kunne dokumentere gyldig båtførerprøve. Båtfører skal i praksis vise at hun/han har tilstrekkelig erfaring/kompetanse til å føre Båten. Under ingen omstendighet må Båtfører overlate båten til andre uten at dette er skriftlig avtalt med Kruser på forhånd. Unntak fra dette gjelder nødsituasjon hvor det er fare for liv, skade på person, båt eller annen eiendom. Brudd på dette vilkår kan medføre politianmeldelse.

Det er Kunden («Hovedbåtfører») og annet husstandsmedlem over 25 år som kan føre båten («Ekstra Båtfører»). Hvis annet husstandsmedlem også skal være båtfører, må personen være registrert hos Kruser som Ekstra Båtfører, og ha gjennomført «onboarding» på lik linje med hovedmedlemmet.

Kunden må forholde seg til havnereglementet i den havnen Båten er eller skal fortøyes. Norsk lov og sjøfartsregler skal følges, og Kunden skal utvise godt sjømannskap.

Båten skal kun benyttes til fritidsferdsel til sjøs, og kan ikke benyttes til noen form for konkurranse, eller kommersiell bruk.

Tyveri, grovt uaktsomt skadeverk, kjøring i ruspåvirket tilstand og andre straffbare forhold vil bli politianmeldt.

  • Reglement for reservasjon av båter

Kunden reserverer båt gjennom det reservasjonssystem Kruser til enhver tid benytter med de begrensninger som gjelder for valgt medlemskap.

Båtene vil normalt kunne reserveres i perioden 1. mai til 30. september. Kruser kan korte ned eller utvide Sesongen ved is- eller snø-forhold på sjøen, eller dersom vinteropplaget og/eller havnene gjør det vanskelig å få båtene ut i tide. Kruser vil i tilfelle varsle om eventuelle forhold eller endringer som vil kunne påvirke Båtenes tilgjengelighet i Sesongen. Kruser kan i enkelte tilfeller måtte begrense tilgangen til bookingsystemet til sine medlemmer dersom det oppstår forsinkelser på nye båter.

Reservasjon foregår etter følgende prinsipper:

Sesongmedlemmer kan til enhver tid ha 2 bookinger i bookingsystemet. En reservasjon innenfor de neste 48 timene og en reservasjon lengre frem, eller to reservasjoner de neste 48 timene. Når en eller begge reservasjonen er benyttet, kan Kunden reservere en eller to nye tidsperioder på en ny dag med båt i den båtgruppen medlemskapet gjelder for som er ledig på ønsket dag. Et medlem kan kun reservere én båt i samme tidsrom. Et dagtid-medlemskap gir muligheten til å reservere båter mellom 07.00 og 14.30 på arbeidsdager. Helg og helligdager er ikke inkludert i dette medlemskapet. Med fullt medlemskap kan en reservasjon vare maksimalt i 16 timer og gir mulighet for bruk av båten fra kl. 07:00 til kl. 23:00 samme dag alle dager.

Kruser garanterer ikke forholdstall på Kunder per båt og kan ikke garantere at Båtene i valgte abonnement er tilgjengelig for reservasjon på ønsket tidspunkt. Det gis ingen erstatning dersom Kunden ikke opplever tilgjengeligheten som tilfredsstillende. Kruser vil uansett tilstrebe at tilgjengeligheten er høy.

  • Krav før Båten tas i bruk

Retten til å reservere Båt hos Kruser krever at alle fakturerte utgifter er innbetalt og at brukerne av medlemskapet (Hovedbåtfører og eventuelt ekstra båtfører i samme husstand) har gjennomført «onboarding» i regi av Kruser, hvor det gis opplæring i bruken av Båten og dens utstyr.

Kunden skal påse at rutinemessige kontroller før oppstart er gjennomført. Disse vil bli gitt i booking appen som alltid skal benyttes ved bruk av Båter.

Kunden skal sette seg inn i Kruser sine sikkerhetsregler, og lese gjennom oppdateringer av reglene når Kruser gir informasjon om at oppdateringer forekommer. Kunden skal se Krusers digitale onboarding som finnes i booking-appen før første båttur. Kunden skal påse at det er godkjente redningsvester som passer til alle om bord, som skal benyttes av alle under ferdsel. Båtene utstyres med 4 vester for voksne og 4 vester for barn. Dersom det behøves flere vester skal disse bestilles i booking-appen mot betaling, mer enn 12 timer før båtturen.

Før Båten tas i bruk skal båtfører se over Båten og forsikre seg mot at det ikke er synlige skader eller andre forhold ved Båten eller dens utstyr som ikke er som det skal være. Feil, skader, mangler, eller mistanke om slike skal umiddelbart rapporteres til Kruser før båten tas i bruk. Dersom skadene oppstår i løpet av turen skal skaden dokumenteres i booking app ved avslutting av båttur og dokumenteres elektronisk med foto. Kruser vil fakturere kunden for skader som er oppstått i løpet av turen oppad begrenset til forsikrings-egenandelen.

Dersom Kunden ikke rapporterer om eventuelle feil e.l. med Båten før oppstart, mister Kunden retten til å påberope disse og Kunden kan selv bli holdt ansvarlig. Se ellers start- og slutt-sjekklisten som ligger i appen som alltid skal følges av Kunden.

  • Under bruk av Båten

Kunden forplikter seg til å kontakte Kruser hvis det oppstår skader på Båten under bruk så snart som praktisk mulig og senest før bruken av Båten avsluttes. Skader meldes til Kruser senest ved avslutning av båtturen i booking appen og alle synlige skader dokumenteres elektronisk med foto.

  • Etter bruk av Båten

Etter bruk skal Båten fortøyes forsvarlig på den båtplass som Båten ble hentet fra og nøkkel låses inn dersom nøkkel benyttes i båt. Kunden skal koble til ladestrøm i henhold til nærmere angitte instrukser, slik at Båten er oppladet til neste tur. Havnekalesje skal alltid settes på Båten etter bruk med mindre Kruser gir eksplisitt skriftlig beskjed om dette.

Båten skal ikke tas ut av vannet uten godkjenning av Kruser.

Dersom Kunden ikke leverer Båten tilbake innen avtalt tid og dette fører til at annen kunde ikke får benyttet Båten, skal Kunden betale kr 500,- for hver time etter reservasjonstiden har utløpt. Etter 8 timer skal Kunden betale kr 1.000,- for hver time utover 8 timer. Hvis forsinkelsen er direkte forårsaket av skade eller feil som hindrer tilbakelevering til avtalt tid, er det erstatningsvilkårene i punkt 9.6 under som gjelder i stedet for dette punktet.

Båten skal etterlates i god stand og søppel skal tas med. Dersom Kruser må benytte mer enn 30 minutter mer enn normalt for å rengjøre båten, vil Kunden bli belastet et rengjøringsgebyr som samsvarer med ekstra tid benyttet.

  • Skader og erstatning

Feil, skader eller tap/tyveri av båt eller utstyr skal så snart som mulig rapporteres inn til Kruser og senest før turen avsluttes i tråd med pkt. 9.4. Dersom skade ikke er meldt før båtturen er avsluttet i tråd med pkt. 9.4, vil Kunden kunne bli ilagt et gebyr på kr 2000,-.

Kunden skal gjøre alle nødvendige tiltak for å forhindre ytterligere skade og overholde egen tapsbegrensingsplikt. For feil eller skader hvor videre ferdsel kan føre til ytterligere skadeomfang, skal videre ferdsel ikke gjennomføres. Ved havari, motorstopp, feil eller skade hvor videre ferdsel ikke er tilrådelig eller kan øke skadeomfanget skal Kruser kontaktes for å finne den mest optimale løsningen for tauing eller reparasjon. Ved fare for skade på person, båt eller annet grunnet manglende styring eller andre feil ved Båten, skal redningsselskapet eller nødetatene kontaktes umiddelbart. Redningsselskapet forbeholder seg retten til å avbryte et slep dersom det oppstår en situasjon som må prioriteres høyere, som f.eks. fare for liv og helse.

Kunden har fullt ansvar for skader og tap/tyveri i den perioden Kunden bruker Båten. Kunden vil måtte betale forsikringsegenandelen ved skade eller tyveri. Kunden vil også være fullt ut ansvarlig for eventuelle avkortninger av forsikringsutbetaling for skaden på grunn av uaktsomhet eller skjødesløshet. Hvis Båten må repareres pga. uaktsomhet eller skjødesløshet, kan Kunden måtte betale opptil NOK 3.500,- per dag Båten ikke kan benyttes, dog begrenset til maksimum NOK 10.000,-.

For tiden er forsikringsegenandelen ved kollisjonsskade NOK 10.000,-.  Hvis Kunden ikke betaler forsikringsegenandel ved skade eller ikke betaler eventuelle andre krav under Avtalen, kan Kruser heve Avtalen med Kunden og Kunden vil miste sin rettighet til å benytte Kruser sine Båter og tjenester i resten av Avtalens gyldighetsperiode. Innbetalt beløp under Avtalen tilbakebetales ikke ved heving av Avtalen.

10. Krusers ansvar og ansvarsbegrensninger

Ved forsinkelser eller mangler ved våre Tjenester, kan Kunden ha krav på å få deler av abonnementsavgiften tilbakebetalt, eksklusive betalingsomkostninger. Tilbakebetaling for forsinkelser og mangler gjelder ikke medlemskap hvor man betaler per tur.

Kruser er ikke ansvarlig dersom reserverte Båter ikke er tilgjengelig som følge av strømbrudd, tyveri, forsinket tilbakelevering fra annen kunde, skade oppstått før reservasjonen, feil i bookingløsningen eller andre forhold som ligger utenfor Krusers kontroll og som Kruser ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Kruser er heller ikke ansvarlig for tap eller skade på Båt, personer om bord eller tredjepart. Kruser har ansvar for at båten er forsikret for skade og ansvar utover egenandel. Kunden er ansvarlig for egenandel.

Kruser kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser av levering av Båter til sesongstart som skyldes forsinkelser hos leverandøren eller skade under transport.

Kunden kan kreve dekket direkte og dokumenterte krav som følge av Krusers mislighold. Eventuelle krav om erstatning er begrenset oppad til den totale abonnementsavgiften for inneværende sesong.

Ved vesentlige forsinkelser eller mangler ved våre Tjenester, har Kunden rett til å heve Avtalen.

For å kunne gjøre gjeldende krav grunnet forsinkelser eller mangler ved våre Tjenester, må Kunden ha reklamert over feilen «innen rimelig tid» etter at denne ble oppdaget.

11. Kundens mislighold av Avtalen

Kruser kan også kreve erstatning etter alminnelige erstatningsregler dersom Kunden påfører Kruser økonomisk tap.

Kruser har rett til å si opp Avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen. Som vesentlig mislighold regnes blant annet betalingsmislighold utover 21 dager, skade på båt som følge av grov eller gjentatt uaktsomhet, gjentatt forsinket tilbakelevering av båt, bortvisning fra havn som følge av vesentlig brudd på havnereglement, uansvarlig og grove brudd på sjøveisregler.

12. Endringer

Kruser forbeholder seg retten til å endre de alminnelige vilkårene i Avtalen med én måneds varsel. Mindre og uvesentlige endringer kan gjøres uten forutgående varsel.

13. Konfliktløsing og verneting

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Partene vedtar Oslo tingrett som rette verneting.