Ring oss på +47 97 07 52 59

KRUSER BÅTPOOL - Kundeavtale

Klikk her for å laste ned kundevilkårene

Kunden:
____________________________________ , personnr: ________________ (Kunden).

Denne avtale (Kundeavtalen) gjelder Kundens rett til å benytte Kruser sine båter i 3 båtsesonger fra 1. mai 2019 til 30. september 2022. Båtsesongen varer fra 1. mai til 30. september hvert år. Kruser sine alminnelige kundevilkår (Kundevilkårene) gjelder i tillegg til Kundeavtalen.

Kruser vil anskaffe én båt per 5 inngått Kundeavtale før første sesongstart. Samtlige båter inngår i en pool som Kunden kan reservere båtdøgn fra på de betingelser som følger av Kundevilkårene. Båtene vil være av typen Askeladden C61 daycruiser med ca. 6,1 meters lengde. Båtene vil være plassert i båthavner i en eller flere av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Båtene vil være utstyrt med en utenbordsmotor og med en oppgitt hastighet på ca. 35 knop.

Kruser sørger for båtplasser, vinteropplag, vinterkonservering, årlig polering, årlig påføring av bunnstoff, påkrevd service, forsikring og oppsyn med båtene. Kruser sørger videre for at båtene er i god stand og tilgjengelig ved reservasjon i henhold til Kundevilkårene. Kruser forplikter seg til å opprettholde et effektivt og brukervennlig reservasjonssystem.

Ved inngåelse av Kundeavtalen forplikter Kunden seg til innen 7 virkedager etter utsendt faktura fra Kruser å betale inn NOK 99500,- til Kto.nr 1506.17.47661 (Engangsbeløpet). Engangsbeløpet kan benyttes av Kruser til finansiering av båtene. Beløpet tilbakebetales ikke ved utløp eller terminering av Kundeavtalen, men Kunden kan med samtykke fra Kruser i det enkelte tilfelle overdra sin rett etter Kundeavtalen til andre.

Driftskostnader vil bli fakturert forskuddsvis 3 ganger årlig (2.januar, 1.april, og 1.juli) med NOK 9967,- per gang, totalt NOK 29900,- per år. Driftskostnadene kan justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen. I 2019 vil første faktura dato bli 14 dager etter at Engangsbeløpet skal innbetales.

Retten til å reservere båtdøgn hos Kruser krever at Engangsbeløpet og fakturerte driftsutgifter er innbetalt. Videre kreves at Kunden har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å føre båt og oppfyller kravene i Kundevilkårene.

Kruser er ikke ansvarlig dersom båt ikke er tilgjengelig som følge av tyveri, forsinket tilbakelevering fra annen Kunde eller skade oppstått før reservasjonen, og som Kruser ikke kunne forutse. Kruser er heller ikke ansvarlig for tap eller skade på båt, personer om bord eller tredjepart. Kruser har ansvar for at båten er forsikret for skade og ansvar utover egenandel. Kunden er ansvarlig for egenandel.

Kunden har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Kundeavtalen til andre som oppfyller kravene i Kundeavtalen og Kundevilkårene, og som er kredittverdig og betalingsdyktig. Overdragelsen er ikke gyldig uten skriftlig samtykke fra Kruser, som ikke kan nekte samtykke uten saklig grunn. Det påløper et behandlingsgebyr på NOK 2000,- ved eierskifte.

Kruser har rett til å si opp avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Kundeavtalen eller Kundevilkårene. Som vesentlig mislighold regnes blant annet betalingsmislighold utover [21] dager, skade på båt som følge av grov eller gjentatt uaktsomhet, gjentatt forsinket tilbakelevering av båt, bortvisning fra havn som følge av vesentlig brudd på havnereglement, uansvarlig og grove brudd på sjøveisregler. Kruser kan også kreve erstatning etter alminnelige erstatningsregler dersom Kunden påfører Kruser økonomisk tap. Kunden har ikke rett til tilbakebetaling av Engangsbetalingen eller annen kompensasjon ved oppsigelse.

Kunden gir Kruser rett til å lagre og registrere data som oppgis i forbindelse med opprettelsen og vedlikehold av Kundeavtalen. Eksempel på slike data er: Fødselsnummer, innhentning av kreditt- opplysninger og evt. betalings anmerkninger, fakturerings-historikk, samt andre opplysninger knyttet direkte til kunde-forholdet. Kunden har rett til å få innsyn i de person-opplysninger som Kruser til enhver tid måtte inneha. Kruser er ansvarlig for at person-opplysningene behandles og oppbevares på en lovlig og forsvarlig måte. Hvis Kunden oppgir feil informasjon om persondata, har Kruser rett til å si opp Kundeavtalen.Kruser forbeholder seg retten til å kansellere avtalen frem til Kruser har fakturert Engangsbeløpet.

Kundeavtalen er utstedt og underskrevet i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Signatur:

Kunde:

_________________________ Signatur

________________________ Navn

For Kruser AS:

_______________________________ Christer Ervik (Daglig Leder)[/vc_column_text]

Kruser Båtpool - Kundevilkår

Kundevilkårene gjelder sammen med Kundeavtalen for deltagelse i Kruser Båtpool. Kunden har i henhold til Kundeavtalen og etter nærmere regler i Kundevilkårene rett til å reservere og benytte en av Kruser sine båter. Kunden har ingen eier-rettighet i båtene, men har en bruksrett som er beskrevet i disse vilkårene. Ved referanse til «Båten», menes en av Kruser sine båter som kunden har reservert og/eller benytter.

 

1) Bruk av Kruser sine båter.

 • Kunden skal følge Kruser sine Kundevilkår og krav. Kunden må forholde seg til havnereglementet i den havnen Båten er eller skal fortøyes. Norsk lov og sjøfartsregler skal følges, og Kunden skal utvise godt sjømannskap.
 • Det er kun Kunden og ektefelle/samboer som kan være fører av båten (Båtfører). Hvis ektefelle/samboer også skal være båtfører, må personen være registrert hos Kruser som Båtfører.
 • Båtfører må ha fylt 25 det året Kundeavtalen inngås, og skal dokumentere kunnskaper tilsvarende båtførerprøven, og inneha denne hvis alder tilsier at dette er pålagt båtfører. Båtfører skal i praksis vise at han/hun har tilstrekkelig erfaring/kompetanse til å føre Båten. Under ingen omstendighet må Båtfører overlate båten til andre uten at dette er skriftlig avtalt med Kruser på forhånd. Unntak fra dette gjelder nødsituasjon hvor det er fare for liv, skade på person, båt eller annen eiendom. Brudd på dette vilkår kan medføre politianmeldelse.
 • Før Båten tas i bruk skal Båtfører se over Båten og forsikre seg mot at det ikke er synlige skader eller andre forhold ved Båten eller dens utstyr som ikke er som det skal være. Motor og propell skal også sjekkes for synlige skader. Feil, skader, mangler, eller mistanke om slike skal umiddelbart rapporteres til Kruser pr sms og dokumenteres elektronisk med foto. Se ellers start- og slutt-sjekklisten som ligger i båten / på app som skal følges av Kunden.
 • Etter bruk skal Båten fortøyes forsvarlig og låses fast på den båtplass som Båten ble hentet fra. Bensintanken være minst 3⁄4 full etter bruk, og kvittering/registrering av betaling kan enten bekreftes elektronisk med foto, eller senere kunne fremlegges på etterspørsel fra Kruser. Kunden skal forsikre seg om at kun riktig drivstoff fylles på Båten. Hvis Kunden leverer tilbake båten uten at drivstofftanken er minst 3⁄4 full, vil Kunden bli fakturert NOK 2000,- med mindre annet er avtalt med Kruser.
 • Båten skal rengjøres og være i samme stand ved tilbakelevering som da den ble hentet og slik Kunden forventer at Båten er ved starten av bruk. Hovedstrømbryter skal slåes av, Båten låses til brygge, og nøkler legges/leveres på avtalt sted. Hvis Kunden leverer tilbake båten uten at den er rengjort, vil Kunden bli fakturert NOK 2.000,- med mindre annet er avtalt med Kruser.
 • Hvis toalett med tank er benyttet, skal denne tømmes på godkjent tømmested eller minst 300 m fra land iht. til gjeldende lover og regelverk. Kun 100% ny-fiber papir toalettpapir som oppløses lett i vann skal benyttes i toalettet.
 • Kunden forplikter seg til å kontakte Kruser hvis det oppstår skader på Båten under bruk så snart som praktisk mulig mellom 07:00 og 23:00 og senest før bruken av Båten avsluttes. Skader meldes til Kruser pr sms og synlige skader dokumenteres elektronisk med foto.
 • Båten kan kun benyttes i norske farvann. Båten skal ikke tas ut av vannet uten godkjenning av Kruser. Brudd på dette kan føre til politianmeldelse.
 • Båten skal kun benyttes til fritids-ferdsel til sjøs, og kan ikke benyttes til noen form for konkurranse. Hvis Båten skal benyttes for bruk av vannski og lignende, skal båten ikke belastes utover det den er egnet til. Det skal da være minst en person over 16 i tillegg til båtfører i båten for utkikk forut og akter.
 • Kunden skal sette seg inn i bruken av Båten, og skal påse at rutinemessige kontroller før oppstart er gjennomført.
 • Kunden skal sette seg inn i Kruser sine sikkerhetsregler, og lese gjennom oppdateringer av reglene når Kruser gir informasjon om at oppdateringer forekommer. Kruser vil sørge for at oppdaterte sikkerhetsregler oppbevares i Båten og er tilgjengelig for Kunden.
 • Kunden skal påse at det er godkjente redningsvester som passer til alle ombord, som skal benyttes av alle under ferdsel. Kruser vil utruste Båten med tre godkjente redningsvester/flytevester for voksne 70-90 kg og to godkjente redningsvester/ flytevester for barn 15-30 kg.
 • Hvis kunden ikke leverer Båten tilbake innen avtalt tid, og det fører til at annen Kunde ikke får benyttet Båten, skal Kunden betale kr 500,- for hver time etter reservasjonstiden har utløpt. Etter 8 timer skal Kunden betale kr 1.000,- for hver time utover 8 timer. Hvis forsinkelsen er direkte forårsaket av skade eller feil som hindrer tilbakelevering til avtalt tid, er det erstatningsvilkårene i punkt 2 under som gjelder i stedet for dette punktet.

2) Skader og erstatning.

 • Feil, skader eller tap/tyveri av båt eller utstyr skal så snart som mulig rapporteres inn til Kruser. For feil eller skader hvor videre ferdsel kan føre til ytterligere skade-omfang, skal videre ferdsel ikke gjennomføres. Ved havari, motorstopp, feil eller skade hvor videre ferdsel ikke er tilrådelig eller kan øke skade-omfanget skal Kruser kontaktes for å finne den mest optimale løsningen for tauing eller reparasjon. Ved fare for skade på person, båt eller annet grunnet manglende styring eller andre feil ved Båten, skal rednings-selskapet eller nød- etaten kontaktes umiddelbart.
 • Kunden har fullt ansvar for skader og tap/tyveri i den perioden Kunden bruker Båten. Kunden vil måtte betale forsikrings-egenandelen ved skade eller tyveri. Kunden vil også være fullt ut ansvarlig for eventuelle avkortninger av forsikrings-utbetaling for skaden på grunn av uaktsomhet eller skjødesløshet. Hvis Båten må repareres pga. uaktsomhet eller skjødesløshet, kan kunden måtte betale opptil NOK 2.000,- per dag båten ikke kan benyttes, dog begrenset til maksimum NOK 10.000,-.
 • For tiden er forsikrings-egenandelen ved kollisjons-skade NOK 10.000,-.
 • Hvis det skulle bli fylt feil drivstoff eller annen feil væske i drivstofftanken, vil Kunden måtte betale alle reparasjonsomkostninger dette innebærer. Hvis det skulle bli fylt annet enn rent vann i vann-tanken, må Kunden betale omkostningene med rengjøring av vann-tank. Hvis drivstoff eller vann er fylt i feil tank, må Kruser varsles umiddelbart.
 • Hvis toalettets tank ikke er tømt eller problemer oppstår som følge av at feil type papir eller andre gjenstander blir puttet i toalettet, vil Kunden bli pålagt ekstra-omkostningene og arbeidet med tømming.
 • Hvis Kunden ikke betaler forsikrings-egenandel ved skade eller ikke betaler eventuelle andre krav under Kundevilkårene eller Kundeavtalen, kan Kruser etter Kundeavtalen si opp avtalen med Kunden og Kunden vil miste sin rettighet til å benytte Kruser sine båter og tjenester i resten av Kundeavtalens gyldighetsperiode. Innbetalt Engangsbeløp under Kundeavtalen tilbakebetales ikke ved terminering.

 

3) Reglement for reservasjon av båter.

Kunden reserverer båt gjennom det reservasjonssystem Kruser til enhver tid benytter. Reserveringen åpnes 1.april. En reservasjon varer i 24 timer og gir mulighet for bruk av båt fra kl.07:00 til kl.07:00 påfølgende dag. Båtene vil normalt kunne reserveres i perioden 1.mai til 31.september, heretter kalt «Sesongen». Kruser kan korte ned Sesongen ved is- eller snø- forhold på sjøen, eller dersom vinteropplaget og/eller havnene gjør det vanskelig å få båtene ut i tide. Blir båtene tilgjengelige før 1.mai, vil Kruser gi kunden beskjed om dette.

Reservasjon foregår etter følgende prinsipper:

 • Gjentagende: Kunden kan alltid ha tre reserverte dager hvorav maksimum 1 helgedag. Når en reservasjon under dette punktet er benyttet, kan Kunden reservere en ny dag.
 • Impuls: I tillegg kan Kunden alltid og ubegrenset reservere en Båt samme og neste dag dersom det er ledig Båt.
 • Earlybird: I tillegg kan Kunden reservere opptil 4 dager hvorav maksimum 2 helgedager i hele Sesongen basert på eget ønske. En slik type reservasjon kan kun gjøres én gang per sesong.
 • I høysesongen (15.juni – 15.august) kan summen av Earlybird og Gjentagende reservasjoner under punkt 1 og 3 være maksimum 4 dager. Dette begrenser ikke Impuls reservering under punkt 2.
 • Kunden kan kun benytte én av Kruser sine båter samme døgn.
 • Ved dobbeltbooking, er det den som reserveres først som er gjeldende.
 • Hvis Kunden finner ut at reservasjon ikke skal benyttes, skal Kunden så snart som mulig kansellere reservasjonen. Hvis Kunden har reservert Båten og den ikke blir hentet innen rimelig tid i reservasjonsperioden, vil Kunden kunne bli kontaktet av Kruser for kansellering av reservasjon.

Reglementet er laget for å optimalisere tilgjengeligheten til båt for alle Kundene. Kruser vil lytte til Kundenes tilbakemelding for videre optimalisering av reservasjons-reglementet, og Kruser forbeholder seg retten til å modifisere reservasjons-reglementet til det som anses til fordel for Kundene.

Kruser vil forbeholde seg retten til å reservere noe båt-tid for instruksjon/opplæring av Kundene i starten av sesongen frem til 15.mai. Kruser vil gjøre sitt beste for å redusere effekten dette har på tilgjengeligheten av båter for reservasjon.

Kundevilkårene er gyldige så lenge Kundeavtalen er gyldig.

Kundevilkårene kan endres av Kruser dersom dette er en nødvendig som følge av endringer i lovgivningen eller forsikringsvilkår eller dersom det viser seg hensiktsmessig for å optimalisere tilgjengeligheten til båt for kundene.

Last ned andelsavtale

For å bli andelseier i Kruser må avtalen lastes ned, signeres og returneres til oss

Vi trenger ditt telefonnummer slik at vi kan ta kontakt med deg.

Vi trenger din e-postadresse slik at vi kan sende deg informasjon.

Se vår personvernerklæring her