E-post: kontakt@kruser.no

Kjøpsvilkår KRUSER Nettbutikk

1 Betaling

Betaling av forskudd belastes direkte. Ved innbetalt forskudd vil kunden få tilsendt Kundeavtale for signering.

2 Levering

Ved reservasjon av medlemskap ved kjøp i nettbutikken vil Kruser sende kontrakt for digital signering som må signeres innen januar 2021. For reservasjoner som kommer inn etter januar 2021 vil kontrakter sendes ut fortløpende. Kontrakt sendes fortrinnsvis elektronisk til kunde eller per post dersom Kunden foretrekker dette. Kunden kan benytte seg av Krusers båtpool først etter at Kundeavtale er signert av Kunde og Kruser og første delbetaling eller hele medlemskapet er betalt (ikke forskudd alene).

3 Angrerett

Ved betaling av forskudd via Kruser nettbutikk har kunden 14 dagers angrerett. Ved reservasjon av medlemskap for neste sesong har Kunden i tillegg angrerett fram til 31. januar 2021. Dersom man angrer får man refundert forskuddsbeløpet innen 14 virkedager etter kjøpet er angret. Betalingsomkostningene refunderes ikke dersom man har betalt med betalingsmåter hvor dette tilkommer (Vipps/Kredittkort).

4 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5 Reklamasjon

Ved vesentlige mangler i leveransen som Kruser er forpliktet til å levere kunden i henhold til Kundeavtalen mellom Kunden og Kruser har kunden rett på reklamasjon oppad begrenset til det Kunden har betalt inn eksklusiv betalingsomkostninger.

6 Konfliktløsing

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

KRUSER BÅTPOOL - Kundeavtale

Kunden:
____________________________________ , personnr: ________________ (Kunden).

Denne avtalen (Kundeavtalen) gjelder Kundens rett til å benytte Kruser sine el-båter fra 1.mai 2021 til 30. september 2021. Kruser sine alminnelige kundevilkår (Kundevilkårene) gjelder i tillegg til Kundeavtalen. Kunden kan reservere el-båt fra på de betingelser som følger av Kundevilkårene. Avtalen gir rettighet til å booke alle båtene som er tilknyttet medlemskaptypen i Kruser båtpool. Kruser sørger for båtplasser, polering, påkrevd service, forsikring og oppsyn med båtene. Kruser sørger videre for at båten(e) er i god stand, ladet og tilgjengelig ved reservasjon i henhold til Kundevilkårene. Kruser forplikter seg til å opprettholde et effektivt og brukervennlig reservasjonssystem. Sesongmedlemskap inkluderer gratis onboarding.

Ved reservasjon av medlemskap betales et forskudd på 10%. Forfallsdato på forskudd er 7 dager etter bestilling og faktura er sendt kunden per email. Resterende beløp på 90% vil bli fakturert med forfallsdato 1.februar 2020 dersom det ikke allerede er betalt inn i sin helhet i Krusers nettbutikk. Ved betaling i webshop vil kundeavtalen sendes til kunde per e-post for elektronisk signering.

Retten til å reservere båt hos Kruser krever at alle fakturerte utgifter er innbetalt og at brukerne av medlemskapet (hovedbåtfører og eventuelt ekstra båtfører i samme huststand) har gjennomført «onboarding» i regi av Kruser. Videre kreves at Kunden har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å føre båt og oppfyller kravene i Kundevilkårene. Kruser er ikke ansvarlig dersom båt ikke er tilgjengelig som følge av strømbrudd, tyveri, forsinket tilbakelevering fra annen Kunde eller skade oppstått før reservasjonen, og som Kruser ikke kunne forutse. Kruser er heller ikke ansvarlig for tap eller skade på båt, personer om bord eller tredjepart. Kruser har ansvar for at båten er forsikret for skade og ansvar utover egenandel. Kunden er ansvarlig for egenandel. Kruser har rett til å si opp avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Kundeavtalen eller Kundevilkårene.

Som vesentlig mislighold regnes blant annet betalingsmislighold utover [21] dager, skade på båt som følge av grov eller gjentatt uaktsomhet, gjentatt forsinket tilbakelevering av båt, bortvisning fra havn som følge av vesentlig brudd på havnereglement, uansvarlig og grove brudd på sjøveisregler. Kruser kan også kreve erstatning etter alminnelige erstatningsregler dersom Kunden påfører Kruser økonomisk tap. Kunden gir Kruser rett til å lagre og registrere data som oppgis i forbindelse med opprettelsen og vedlikehold av Kundeavtalen.

Eksempel på slike data er: Fødselsnummer, innhentning av kredittopplysninger og evt. betalingsanmerkninger, faktureringshistorikk, samt andre opplysninger knyttet direkte til kundeforholdet. Kunden har rett til å få innsyn i de personopplysninger som Kruser til enhver tid måtte inneha. Kruser er ansvarlig for at person-opplysningene behandles og oppbevares på en lovlig og forsvarlig måte. Hvis Kunden oppgir feil informasjon om persondata, har Kruser rett til å si opp Kundeavtalen. Kruser sitt finansielle ansvar overfor Kunden er oppad begrenset til den sum som Kunden har innbetalt til Kruser for sesongen 2020. Kundeavtale på papir er utstedt og underskrevet i to eksemplarer, ett til hver av partene. Kundeavtale i elektronisk form lagres hos Kruser og sendes per e-post til kunde.

Signatur:

Kunde:

_________________________ Signatur

________________________ Navn

For Kruser AS:

_______________________________ Christer Ervik (Daglig Leder)

 

Kruser Båtpool – Kundevilkår

Kundevilkårene gjelder sammen med Kundeavtalen for deltagelse i Kruser Båtpool. Kunden har i henhold til Kundeavtalen og etter nærmere regler i Kundevilkårene rett til å reservere og benytte en av Kruser sine båter. Kunden har ingen eier-rettighet i båtene, men har en bruksrett som er beskrevet i disse vilkårene. Ved referanse til «Båten», menes en av Kruser sine båter som kunden har reservert og/eller benytter.

1. Bruk av Kruser sine båter.

a) Kunden skal følge Kruser sine Kundevilkår og krav. Kunden må forholde seg til havnereglementet i den havnen Båten er eller skal fortøyes. Norsk lov og sjøfartsregler skal følges, og Kunden skal utvise godt sjømannskap.

b) Det er Kunden og ektefelle/samboer som kan være fører av båten (Båtfører). Hvis ektefelle/samboer også skal være båtfører, må personen være registrert hos Kruser som Båtfører, og ha gjennomført «onboarding» på lik linje med hoved medlemmet.

c) Båtfører må ha fylt 25 det året Kundeavtalen inngås, og skal dokumentere kunnskaper tilsvarende båtførerprøven, og inneha denne hvis alder tilsier at dette er pålagt båtfører. Båtfører skal i praksis vise at hun/han har tilstrekkelig erfaring/kompetanse til å føre Båten. Under ingen omstendighet må Båtfører overlate båten til andre uten at dette er skriftlig avtalt med Kruser på forhånd. Unntak fra dette gjelder nødsituasjon hvor det er fare for liv, skade på person, båt eller annen eiendom. Brudd på dette vilkår kan medføre politianmeldelse.

d) Før Båten tas i bruk skal Båtfører se over Båten og forsikre seg mot at det ikke er synlige skader eller andre forhold ved Båten eller dens utstyr som ikke er som det skal være. Feil, skader, mangler, eller mistanke om slike skal umiddelbart rapporteres til Kruser i booking app ved avslutting av båttur og dokumenteres elektronisk med foto. Se ellers start- og slutt-sjekklisten som ligger i på appen som alltid skal følges av Kunden.

e) Etter bruk skal Båten fortøyes forsvarlig på den båtplass som Båten ble hentet fra og nøkkel låses inn. Kunden skal koble til ladestrøm i henhold til nærmere angitte instrukser, så båten er oppladet til neste tur.

f) Kunden forplikter seg til å kontakte Kruser hvis det oppstår skader på Båten under bruk så snart som praktisk mulig mellom 09:00 og 23:00 og senest før bruken av Båten avsluttes. Skader meldes til Kruser ved avslutning av båtturen i app og alle synlige skader dokumenteres elektronisk med foto.

g) Båten skal ikke tas ut av vannet uten godkjenning av Kruser. Brudd på dette kan føre til politianmeldelse.

h) Båten skal kun benyttes til fritidsferdsel til sjøs, og kan ikke benyttes til noen form for konkurranse, eller kommersiell bruk. Kunden skal ha deltatt i en «onboarding» med Kruser der man vil få opplæring i bruken av Båten og dens utstyr.

j) Kunden skal påse at rutinemessige kontroller før oppstart er gjennomført.

k) Kunden skal sette seg inn i Kruser sine sikkerhetsregler, og lese gjennom oppdateringer av reglene når Kruser gir informasjon om at oppdateringer forekommer. Kruser vil sørge for at oppdaterte sikkerhetsregler oppbevares i Båten og er tilgjengelig for Kunden. l) Kunden skal påse at det er godkjente redningsvester som passer til alle om bord, som skal benyttes av alle under ferdsel. Båtene utstyres med 4 vester for voksne og 4 vester for barn.

m) Hvis kunden ikke leverer Båten tilbake innen avtalt tid, og det fører til at annen Kunde ikke får benyttet Båten, skal Kunden betale kr 500,- for hver time etter reservasjonstiden har utløpt. Etter 8 timer skal Kunden betale kr 1.000,- for hver time utover 8 timer. Hvis forsinkelsen er direkte forårsaket av skade eller feil som hindrer tilbakelevering til avtalt tid, er det erstatningsvilkårene i punkt 2 under som gjelder i stedet for dette punktet.

2. Skader og erstatning.

a. Feil, skader eller tap/tyveri av båt eller utstyr skal så snart som mulig rapporteres inn til Kruser. For feil eller skader hvor videre ferdsel kan føre til ytterligere skade-omfang, skal videre ferdsel ikke gjennomføres. Ved havari, motorstopp, feil eller skade hvor videre ferdsel ikke er tilrådelig eller kan øke skade-omfanget skal Kruser kontaktes for å finne den mest optimale løsningen for tauing eller reparasjon. Ved fare for skade på person, båt eller annet grunnet manglende styring eller andre feil ved Båten, skal redningsselskapet eller nødetatene kontaktes umiddelbart.

b. Kunden har fullt ansvar for skader og tap/tyveri i den perioden Kunden bruker Båten. Kunden vil måtte betale forsikringsegenandelen ved skade eller tyveri. Kunden vil også være fullt ut ansvarlig for eventuelle avkortninger av forsikringsutbetaling for skaden på grunn av uaktsomhet eller skjødesløshet. Hvis Båten må repareres pga. uaktsomhet eller skjødesløshet, kan kunden måtte betale opptil NOK 3.500,-  per dag båten ikke kan benyttes, dog begrenset til maksimum NOK 10.000,-.

c. For tiden er forsikrings-egenandelen ved kollisjons-skade NOK 10.000,-. d. Hvis Kunden ikke betaler forsikrings-egenandel ved skade eller ikke betaler eventuelle andre krav under Kundevilkårene eller Kundeavtalen, kan Kruser etter Kundeavtalen si opp avtalen med Kunden og Kunden vil miste sin rettighet til å benytte Kruser sine båter og tjenester i resten av Kundeavtalens gyldighetsperiode. Innbetalt beløp under Kundeavtalen tilbakebetales ikke ved terminering.

3. Reglement for reservasjon av båter

Kunden reserverer båt gjennom det reservasjonssystem Kruser til enhver tid benytter. En reservasjon kan vare maksimalt  i 15 timer og gir mulighet for bruk av båten fra kl.08:00 til kl.23:00 samme dag. Båtene vil normalt kunne reserveres i perioden 1.mai til 30.september, heretter kalt «Sesongen». Kruser kan korte ned eller utvide Sesongen ved is- eller snø-forhold på sjøen, eller dersom vinteropplaget og/eller havnene gjør det vanskelig å få båtene ut i tide. Kruser kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser av levering av båter til sesongstart som skyldes forsinkelser hos leverandøren eller skade under transport. Reservasjon foregår etter følgende prinsipper:

Sesongmedlemmer kan til enhver tid ha reservert båt en dag i sesongen i den båtgruppen medlemskapet gjelder for. Når denne reservasjonen er benyttet, kan medlemmet reservere en ny dag med båt som er ledig på ønsket dag. I tillegg kan sesongmedlemmer ubegrenset reservere båt i båtgruppen medlemskapet gjelder for som er ledig de neste 48 timene. Et medlem kan kun reservere én båt i samme tidsrom.

Last ned andelsavtale

For å bli andelseier i Kruser må avtalen lastes ned, signeres og returneres til oss

Vi trenger ditt telefonnummer slik at vi kan ta kontakt med deg.

Vi trenger din e-postadresse slik at vi kan sende deg informasjon.

Se vår personvernerklæring her